Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επικαιρότητα:

*.* 14/01/2024 προσφορά Θεατρικής παράστασης - Κοπή πίτας 2024 ***.*** πληροφορίες σελίδα "ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ" .

Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.


Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών Λιμενικών

Ξεκίνησε το 1994 ως λογαριασμός αλληλοβοήθειας μελών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (γνωστός στους παλαιότερους συναδέρφους ως Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.) προκειμένου να παρέχει αλληλεγγύη στα μέλη του καταβάλλοντας οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες τους σε περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής αναπηρίας ή μακροχρόνιας νοσηλείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αρχικά, μέλη μπορούσαν να είναι μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) που το επιθυμούσαν.
Το Δεκέμβριο του 2009 εντάσσεται στο καθεστώς των επαγγελματικών ταμείων, βάσει του Ν. 3029/2002, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του να επιλέξουν τη συνέχιση τη σχέσης με το Ταμείο στη νέα του μορφή μεταφέροντας την ατομικής τους μερίδα (Καταστατικό του Ταμείου στο ΦΕΚ με Αρ. φύλλου 1903/Β/4-9-2009, τροποποίηση ΦΕΚ Αρ. φύλλου 786/Β/4-4-2013).
Επί της ουσίας από το Δεκέμβριο του 2009 λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο οποίο έχει δικαίωμα εγγραφής το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και το πολιτικό προσωπικό που εργάζεται στο Αρχηγείο της, χωρίς την υποχρέωση να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Δ.Ε.Α. Στην πορεία του μέχρι σήμερα, διευρύνεται δίνοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν και πυροσβέστες, Λιμενικοί καθώς και το πολιτικό προσωπικό που εργάζεται στα Αρχηγεία Πυροσβεστικού και λιμενικού Σώματος.

ΣΚΟΠΟΣ - ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΣτο Ταμείο έχουν συσταθεί δύο κλάδοι επαγγελματικής ασφάλισης:
Κλάδος Εφάπαξ
Χορηγείται εφάπαξ το ποσό της ατομικής μερίδας του κάθε μέλους.
Κλάδος Αλληλεγγύης
Χορηγείται εφάπαξ βοήθημα για την αντιμετώπιση των κινδύνων μόνιμης ολικής αναπηρίας με ποσοστό άνω του 67% και του θανάτου στους νόμιμους κληρονόμους. Επίσης, χορηγείται βοήθημα για την νοσηλεία για όλες τις ημέρες πλέον των 8 ημερών.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σχετικά τις ενότητες Εισφορές και Παροχές.
Οι ως άνω κλάδοι έχουν οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι προαιρετική. Όμως αν υποβληθεί αίτηση, η ασφάλιση του Μέλους είναι υποχρεωτική και για τους δύο κλάδους. Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση ενός μόνο από τους δύο κλάδους του Ταμείου, δεν γίνεται δεκτή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ως ΝΠΙΔ (ΦΕΚ Αρ.Φ.1903τΒ/4.9.2009 όπως τροπ. με την Αρ. Φ.51020/7334/157/04.04.2013) για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, λειτουργώντας συμπληρωματικά στην υποχρεωτική ασφάλιση, εξασφαλίζοντας:
Μέσω του κλάδου εφ’ άπαξ :
 • Αποταμίευση καθώς ενώ δυσκολεύομαι να αποταμιεύσω μόνος μου, μέσω του Ταμείου, επιλέγοντας ο ίδιος το ποσό της μηνιαίας εισφοράς μου, που παρακρατείται από το μισθό μου, μπορώ να επιτύχω την δημιουργία σημαντικού κεφαλαίου.
 • Τη δυνατότητα να μπορώ λάβω εφ' άπαξ είτε μετά τα 20 έτη ασφάλισης είτε με την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας μου με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 10 έτη είτε με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας μου με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 5 έτη είτε και σε περίπτωση αποστρατείας με 1 έτος ασφάλισης στο Ταμείο.
 • Με τη θεσμική λειτουργία του Ταμείου, την ακεραιότητα της διαχείρισης, καθώς το κεφάλαιό μου επενδύεται από επαγγελματίες στο μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο που δημιούργησε το ίδιο το Ταμείο, θωρακίζοντας τις αποταμιεύσεις μου.
 • Μείωση του φόρου που καταβάλλω διότι οι ετήσιες εισφορές μου εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματός μου.
 • Αφορολόγητες παροχές εφ’ άπαξ. 
 • Δυνατότητα επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης, μέσα στην αβεβαιότητα και στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.
 • Δωρεάν παροχές και προνόμια υγείας σε ιδιωτικές κλινικές και ιδιώτες ιατρούς.
Μέσω του κλάδου αλληλεγγύης:
 • Την ασφάλεια ότι σε περίπτωση ατυχήματος που θα μου προκαλέσει μόνιμη ολική ανικανότητα θα λάβω βοήθημα ύψους 10.000€ και σε περίπτωση θανάτου η οικογένειά μου θα λάβει βοήθημα ύψους 15.000€. 
 • Ότι εάν νοσηλευθώ σε νοσοκομείο ή κλινική για διάστημα άνω των 9 ημερών θα λάβω βοήθημα 20€ για κάθε επόμενη μέρα. 
 • Την ανάπτυξη σχέσης αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, μεταξύ των συναδέλφων μου.
Μπορώ να συμμετάσχω στην διοίκηση του Ταμείου καθώς κάθε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.


ΠΑΡΟΧΕΣ

Κλάδος ΕΦΑΠΑΞ
Ο κλάδος Εφάπαξ εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς.
Ποσό εφάπαξ παροχής
Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια, απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον ατομικό του λογαριασμό έως την ημέρα καταβολής της παροχής. Ο ασφαλισμένος υποβάλλει προς τούτο σχετική αίτηση διαγραφής προς το Ταμείο.
Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτησή του. Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός του ασφαλισμένου, ο οποίος είναι επενδυμένος σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, ρευστοποιείται εντός 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί καταβολής της εφάπαξ παροχή. Η παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο εφόσον το Ταμείο έχει εισπράξει από τη μισθοδοσία του ασφαλισμένου τυχόν παρακρατηθείσες εισφορές μέχρι και το μήνα στον οποίο λήφθηκε η απόφαση για έγκριση της παροχής, μαζί με το ποσό που έχει προκύψει από τη ρευστοποίηση των μεριδίων του. Τυχόν ποσά εισφορών που έχουν καταβληθεί για μήνες μεταγενέστερους της διαγραφής του ασφαλισμένου επιστρέφονται αχρεωστήτως στον ασφαλισμένο. Το Ταμείο δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης.
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή
Ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Είναι ηλικίας 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
 • Είναι ηλικίας 50 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον δέκα (10) έτη,
 • Ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει είκοσι (20) τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
 • Τα πρώην μέλη του ΛΑΜΔΕΑ τα οποία εγγράφονται στο Ταμείο και μεταφέρουν την ατομική τους μερίδα δικαιούνται εφάπαξ παροχή ύστερα από ένα (1) έτος, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών.
 • Σε περίπτωση αποστρατείας από την ενεργό υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει χρόνο παραμονής στο Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Κλάδος ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ο Κλάδος Αλληλεγγύης του Ταμείου εφαρμόζει το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένης παροχής, και χορηγεί εφάπαξ παροχές σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας ή νοσηλείας του ασφαλισμένου.
Θάνατος
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, δικαιούνται εφάπαξ παροχή από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου οι νόμιμοι κληρονόμοι ή οι δικαιούχοι που είχε ορίσει με δήλωσή του στο Ταμείο ο αποβιώσας ασφαλισμένος, εφόσον:
 • Έχει χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου τουλάχιστον δυο (2) έτη.
 • Έχει καταβάλλει τις εισφορές στον κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό μήνα πριν από την επέλευση του θανάτου.
 • Δεν έχει λάβει εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας.
Το ποσό εφάπαξ παροχή σε περίπτωση θανάτου ανέρχεται σε: 15.000 €.
Κατεβάστε εδώ το σχετικό έντυπο αίτησης.
Αναπηρία
Σε περίπτωση αναπηρίας, ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Καθίσταται ανάπηρος, με ποσοστό ανικανότητας για εργασία τουλάχιστον 67%.
 • Κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας δεν είναι συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
 • Έχει τουλάχιστον δυο (2) έτη ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.
 • Έχει καταβάλλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό μήνα πριν από την επέλευση της αναπηρίας.
Η αναπηρία αποδεικνύεται από την απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του Κυρίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Ταμείου που κατέστη ανάπηρο, ύστερα από γνωμάτευση της Α.Υ.Ε. ή της Α.Σ.Υ.Ε.
Το ποσό εφάπαξ παροχή σε περίπτωση αναπηρίας ανέρχεται σε: 10.000 €.
Κατεβάστε εδώ το σχετικό έντυπο αίτησης.

Μακροχρόνια νοσοκομειακή Περίθαλψη
Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο για χρόνο περισσότερο των 8 ημερών ο ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Έχει τουλάχιστον 1 έτος ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.
 • Καταβάλλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης έως και τον προηγούμενο μήνα πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο.
 • Δεν έχει λάβει αποζημίωση νοσοκομειακής περίθαλψης από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου για την ίδια αιτία στην τελευταία, πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, διετία.
Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε μέρα νοσηλείας από την 9η ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο μέχρι και την 120η καθορίζεται σε 20 ΕΥΡΩ ημερησίως.
Κατεβάστε εδώ το σχετικό έντυπο αίτησης.
Επιπρόσθετες παροχές ΥΓΕΙΑΣ
Το Ταμείο, σε συνεργασία με τον όμιλο Ευρωκλινικής, προσφέρει στα μέλη του και τους συγγενείς Ά βαθμού (σύζυγος, τέκνα και γονείς) παροχές και προνόμια Υγείας στις κλινικές: Ευρωκλινική, Ευρωκλινική Παίδων, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πανελλαδικό δίκτυο διαγνωστικών κέντρων και ιατρών.
Οι παροχές συμπεριλαμβάνουν:
 • Δωρεάν επισκέψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες, καθώς και διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά
 • Προγραμματισμός ιατρικών επισκέψεων δωρεάν ή σε προνομιακή τιμή
 • Προνομιακές χρεώσεις για προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις
 • Δωρεάν χρήση ή έκπτωση για ασθενοφόρο
 • Εκπτώσεις στις χρεώσεις Κλινικών σε περίπτωση νοσηλείας
Δείτε αναλυτικά εδώ τις παροχές του προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό ιατρικών περιστατικών καλέστε στο 2155155323.
Για τις ως άνω παροχές, ο ασφαλισμένες δεν καταβάλλει εισφορά στο Ταμείο. Τυχόν οικονομική συμμετοχή τις εξετάσεις ή ιατρικές επισκέψεις καταβάλλεται απευθείας στον ιατρικό πάροχο κατά τα προβλεπόμενα στο ως άνω φυλλάδιο.

(όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν αντληθεί αυτούσια από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.)

Ιστότοπος :  πατήστε εδώ

Ενημερωτικό φυλλάδιο:  πατήστε εδώ

Επικοινωνία: πατήστε εδώ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ: πατήστε εδώ
Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις